Jelenlegi hely

Legislatie

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021—2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI, AFERENT STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN COVASNA

Ordinul nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar

Hotărârea de Guvern nr. 185 din 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale

ORDIN Nr. 6152 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005

Ordinul nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare  și funcționare a inspectoratelor școlare

Ordinul nr.5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar

ORDIN Nr.5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar

Ordinul nr. 4500 / 2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare

Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

Ordinul nr. 946/2005 republicat pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de  control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

Legea nr. 7/2004 republicată privind Codul de conduită a funcționarilor publici

Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

Legea nr. 161/2003 actualizată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările ulterioare

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, actualizată

Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere