Jelenlegi hely

EduSAL versiunea 2.17

După instalarea versiunii 2.17, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna septembrie 2018 se vor invalida.

Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.17 să aveţi în vedere în primul rând următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere 
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Prin sondaj orice alte încadrări de persoane cu diferite categorii de personal

Modificările aduse la versiunea 2.17 constau în:
• Implementarea salariilor de bază pentru anul 2022 conform HG nr. 598/02.08.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice-auxiliare de Contabil-şef şi secretar şef, cu nivel de studii S/SSD/M şi nivelul salariilor de bază aferente acestora
• Pentru respectarea încadrării pe normele didactice conform Ordinului OMEN nr. 4827/30.08.2018, la instalarea versiunii 2.17 acestea se setează automat respectând funcţia şi nivelul de învătământ selectate
• S-au activat câmpurile de Număr ore PO, Număr ore PO minorități, respectiv Număr ore PO suplimentare 
• Conform Ordinului OMEN nr. 4827/30.08.2018 privind înregistrarea de contractele noi pentru normele la plata cu ora au fost implementate 2 noi câmpuri în forma de Incadrare: Număr si Data înregistrare contract care vor fi obligatoriu de completat atât pentru câmpul Număr ore la plata cu ora, cât şi pentru Număr ore la plata cu ora minorităţi.
Notă: Pentru angajații care au atât Normă PO cât și Normă PO minorități, se va face încadrare secundară pentru declararea Nr/dată contract aferent Număr ore PO minorități
• Blocarea modificării tranşelor de vechime de pe Legea 63 şi OUG 20 dacă tranşele de vechime de pe Legea 153 nu au fost modificate
• Plafonarea Numărului de ore la plata cu ora în funcţie de numărul de săptămâni în anul şcolar curent, Norma didactică dar şi de numărul de zile de şcoală din fiecare lună. Pentru o normă didactică întreagă maximul de număr de ore plata cu ora permis va fi :
 La o normă didactică plata cu ora de 64 ore maximul va fi de 68
 La o normă didactică plata cu ora de 72 ore maximul va fi de 77
 La o normă didactică plata cu ora de 80 ore maximul va fi de 85
 La o normă didactică plata cu ora de 96 ore maximul va fi de 102
 La o normă didactică plata cu ora de 100 ore maximul va fi de 107
• Rezolvarea problemei de calcul al contribuţiei pensiei pentru cei care au concedii medicale în statul de plată şi un venit brut mai mic decât salariul minim pe economie
NOTA! Cei care au operat deja concediile medicale înainte de instalarea versiunii curente la luna septembrie 2018, le vor şterge şi le vor reopera. Vă recomandăm să şi verificaţi suma de Pensie calculată şi afişată în statul de plată generând D112 şi validând-o în softul J
• Rezolvarea problemei de calcul al contribuţiei pensiei în D112 pentru cei care au concedii medicale de tip 08, 09 şi 15 În continuare. 
• Rezolvarea problemelor raportate la formularul D100 ( număr de evidenţă şi data de plată)
• Blocarea acordării sporului de învăţământ special personalului didactic de conducere, personalului didactic auxiliar şi nedidatic la unităţile de învăţământ de tip masă.
NOTA! 
- Pentru aceste categorii de personal se va seta sporul învăţământ special pe procent zero. La trimiterea la server se va face verificarea dacă s-a realizat corecţia.
- Sporul de învăţământ special se acordă DOAR personalului didactic de predare care predă la clasele de învăţământ special proporţional cu timpul efectiv lucrat în clasele respective. 
- În cazul în care personalul de conducere efectuează ore la clasele integrate în regim plata cu ora se va acorda sporul de învăţământ special aferent tarifului orar funcţiei de profesor
• Blocarea acordării de Concediu de odihnă neefectuat aferent funcţiilor la cumul
• Blocarea acordării plăţii cu ora la nivelul unităţiilor de învătământ de tip CJRAE / CMBRAE
• Implementarea dreptului “Suma Legea 85” în forma de “Alte drepturi” pentru realizarea plăţii sumelor aferente Legii 85.
De reţinut:
 Fluxul de lucru de operare este asemănător celui aferent sumelor de Hotărâri judecătoreşti
 Se vor reţine şi se vor plăti contribuţii angajat şi angajator valabile la decembrie 2017
 Impozitul reţinut este cel de la data plăţii, adică de 10%
 Sumele vor intra în baza de calcul a deducerii personale
 Nu se vor prelua în D112 curentă pentru că nu sunt aferente perioadei de raportare. Conform codului fiscal actualizat se vor genera D112 aferente perioadelor pentru care se plătesc
 Se vor plăti de la articolul bugetar 10.01.01 sumele aferente salariatului iar cele ale angajatorului - din articolele bugetare valabile la luna decembrie 2017
 Pentru vizualizarea separată a sumelor de „Suma Legea 85”,a contribuţiilor şi a impozitului, a fost definit raportul „Sumă legea 85” în meniul Utilitare din Managementul salarizării
• Implementarea dreptului “Dobândă” în forma de “Alte drepturi” pentru realizarea plăţii acesteia conform Ordinului nr. 4441 / 21.08.2018 privind metodologia de calcul şi efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru personalul din unităţile / instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educatiei Naţionale şi alte instituţii din subordinea/coordonarea acestuia
De reţinut:
 Pentru personalul propriu angajat nu se face nicio setare specială de încadrare
 Pentru personalul care nu aparţine unităţii se vor efectua următoarele setări de încadrare:
a) În stat de personal:
- Data de angajare: prima zi din luna de plată
- Data de plecare: ziua următoare datei de angajare care este zi lucrătoare
- Tip asigurat: 18 
- Dacă persoana este scutită de impozit, se setează câmpul „Este scutit de impozit”: DA- Statut persoană: HJ
- Se setează nivelul de învățământ şi sursa de finanţare pe care au fost cuprinse în buget sumele necesare acestor plăți
- Scoateţi bifa la cei ce au contractul de muncă suspendat
- Norma de calcul = Norma de bază = Norma de cumul = Norma plata cu ora =0
- Verificați modul de plată - card sau numerar, să fie cel corect
 Informaţiile de pe celelalte forme, respectiv câmpuri, nu sunt relevante în acest proces de adăugare, ele rămânând cu valorile propuse implicit de aplicaţie.
b.) În stat de plată: înregistrați suma aferentă pe aceeaşi sursă de finanţare şi pe același nivel de învățământ pe care au fost setate persoanele în statul de personal
 Din suma de Dobândă se va reţine doar Impozit 10%
 Sumele vor fi declarate în formularul D100 şi nu prin D112
 Sumele privind Dobânda nu vor apărea pe rapoartele de evidenţă a cheltuielilor salariale
 Se vor plăti de la titlul 59.17
 Pentru vizualizarea separată a sumelor a fost definit raportul „Dobândă” în meniul Utilitare din Managementul salarizării

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.17, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.17).

CsatolmányMéret
Csomag ikon EdusalSetup_2_17.zip38.76 MB